27 rue Claude Decaen - 75012 Paris

Région Nouvelle Calédonie

où pratiquer en Nouvelle-Calédonie

Rechercher une association dans votre région
Branche :

  AMCI (taïchi chuan, hsing i, bagua zhang, yi quan)
  AEC (qigong, daoyin fa)
  AMCX (kung fu traditionnel, wushu sportif, wing chun, shuai jiao, jeet kune do)


SELECTIONNEZ UN NUMERO DE REGION / DEPARTEMENT